Statut

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Sarko Stowarzyszenie zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu.

§ 2.

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 3.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Katowice.

§ 4.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 5.

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6.

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 7.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

§ 8.

Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II. Cele i formy działania

§ 9.

Celem Stowarzyszenia jest:

 • wszechstronna pomoc chorym na sarkoidozę, ich rodzinom i specjalistom,
 • organizowanie i prowadzenie różnych form, edukacji, rehabilitacji, opieki, i pracy na rzecz chorych na sarkoidozę,
 • zorganizowanie banku danych na temat sarkoidozy,
 • popularyzowanie problemu,
 • integracja środowiska,
 • wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych.

§ 10.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • współpracę z ośrodkami, zakładami opieki zdrowotnej, poradniami,
 • organizowanie i realizowanie szkoleń i konferencji,
 • wydawanie poradników, informatorów i biuletynów,
 • prowadzeniu baz danych, związanych tematycznie z celami statutowymi,
 • zbieranie funduszy,
 • współpracę z władzami, instytucjami, sektorem gospodarczym, organizacjami pozarządowymi, środkami masowego przekazu w kraju, oraz instytucjami naukowymi oraz ośrodkami terapeutycznymi w kraju i poza jego granicami,
 • wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia,
 • udzielanie wsparcia członkom stowarzyszenia.

§ 11.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

ROZDZIAŁ III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 12.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • członków zwyczajnych,
 • członków wspierających,
 • członków honorowych.

§ 13.

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoby prawne działają w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 14.

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, która złoży deklarację członkowską.
 2. Przyjęcia nowych członków zwyczajnych dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania.
 3. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

§ 15.

Członek zwyczajny ma prawo:

 • wybierać i być wybierany do władz Stowarzyszenia,
 • uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
 • zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
 • korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowaniu działań zgodnych z jego celami statutowymi,
 • brać czynny udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.

§ 16.

Członek zwyczajny ma obowiązki:

 • przestrzegać statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • regularnie opłacać składki i inne świadczenia obowiązujące na mocy uchwał władz

Stowarzyszenia,

 • aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia.

§ 17.

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele statutowe, która udziela mu pomocy finansowej lub merytorycznej i złoży deklarację członkowską.
 2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
 3. Przyjęcia nowych członków wspierających dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania.
 4. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

§ 18.

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Godność członka honorowego nadaje Zarząd Stowarzyszenia na wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia większością głosów.
 3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.
 4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 19.

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  • dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
  • śmierci lub utraty osobowości prawnej,
  • uchwały Zarządu z powodu nie płacenia składek członkowskich lub nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres 3 lat,
  • wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz działania na szkodę Stowarzyszenia,
  • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  • likwidacji Stowarzyszenia.
 2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV. Władze Stowarzyszenia

§ 20.

Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie Członków, zwane dalej Walnym Zebraniem,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.

§ 21.

Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

§ 22.

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu.

Walne Zebranie Członków

§ 23.

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie może być:
  • Zwyczajne,
  • Nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
  • z własnej inicjatywy,
  • na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  • na wniosek 1/3 liczby członków zwyczajnych.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie 2 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 6. O terminie i miejscu Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia poprzez umieszczenie informacji na oficjalnej stronie internetowej Stowarzyszenia, co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 7. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 8. Walnym Zebraniem kieruje wybierany każdorazowo Przewodniczący Walnego Zebrania Przewodniczący nie może być członkiem Zarządu, ani Komisji Rewizyjnej.

§ 24.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:

 • ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
 • uchwalanie statutu i jego zmian,
 • zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • wybór i odwołanie Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 • rozpoznanie odwołań od uchwał Zarządu.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 25.

 1. Zarząd składa się z od 3 do 5 osób. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
 2. Zarząd wybiera ze swego grona sekretarza i skarbnika.
 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes w razie potrzeby.
 4. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

§26.

Do zakresu działania Zarządu należy:

 • realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, i działanie w jego imieniu,
 • uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia,
 • sprawowania zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 • podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 • podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
 • zwoływanie Walnego Zebrania,
 • przyjmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych, wspierających i honorowych,
 • rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
 • składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
 • zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich,
 • podejmowania uchwał o przynależności do innych organizacji,
 • uchwalania wysokości składek członkowskich.

§ 27.

Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 28.

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. Zarząd może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 2. Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

§ 29.

Do realizowania swoich zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego dyrektora, który kieruje pracami biura na podstawie regulaminu, ustalonego przez Zarząd.

Komisja Rewizyjna

§ 30.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia, powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z od 2 do 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
 3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§ 31.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 • występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,
 • zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez

Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo zwołania posiedzenia Zarządu,

 • zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym w statucie,
 • składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium dla Zarządu,
 • składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 32.

Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji. Komisja może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

§ 33.

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.
 4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

ROZDZIAŁ V. Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

§ 34.

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

 • składki członkowskie.
 • darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej oraz zbiórki publicznej.
 • dotacje, subwencje, środki z funduszy publicznych.

ROZDZIAŁ VI. Postanowienia końcowe

§ 35.

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

§ 36.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach.

Możliwość komentowania jest wyłączona.